۰۪۪۫۫●۪۫۰-SolitaryWolf--IT--Let's share together-۰۪۪۫۫●۪۫۰

The place for everyone to discuss anything that you like..specially for Information Technology... Software,Hardware,Program C,C++,C# and more...

Tất cả phím tắt trong Windows 7
Win + Mũi tên lên Mở tối đa cửa sổ hiện tại
Win + Mũi tên xuống Khôi phục hoặc thu nhỏ cửa sổ hiện tại
Win + Mũi tên trái Đưa cửa sổ hiện tại về nửa bên trái màn hình
Win + Mũi tên phải Đưa cửa sổ hiện tại về nửa bên phải màn hình
Win + [số] Kích hoạt/Chạy chương trình được "pinned" ở thanh taskbar (Chương trình đang chạy không bị ảnh hưởng)
Win + Home Thu nhỏ tất cả của sổ, trừ cửa sổ hiện tại
Win + Nút cách Làm trong suốt tất cả các cửa sổ để bạn có thể nhìn thấy màn hình desktop
Win + Pause/Break Mở hộp thoại System Properties
Win + Tab Mở Aero 3D [Ấn nút Tab để thay đổi các cửa sổ]
Win + B Di chuyển về thanh taskbar (Thanh dưới cùng bên phải)
Win + D Hiện/ Ẩn desktop
Win + E Bật Window Explorer
Win + F Tìm kiếm
Win + G Đưa tất cả gadgets lên đầu
Win + L KHóa máy
Win + M Thu nhỏ tất cả các cửa sổ
Win + P Mở menu cho máy chiếu
Win + R Bật hộp thoại Run để chạy các lệnh.
Win + T Hiện thumbnail của các ứng dụng đang chạy dưới thanh Taskbar mà không cần di chuột qua
Win + = Bật kính lúp
Win + [+/-] Chỉnh kính lúp zoom to/nhỏ
Win + Shift + Mũi tên lên Chỉnh tối đa kích thước theo chiều dọc
Win + Shift + Mũi tên xuống Khôi phục kích thước theo chiều dọc
Win + Shift + Mũi tên trái Chuyển sang màn hình trái
Win + Shift + mũi tên phải Chuyển sang màn hình phải
Win + Shift + M Hoàn tác (undo) thu nhỏ tất cả các cửa sổ
Ctrl + mũi tên phải Chỉnh con trỏ đến đầu của từ kế tiếp
Ctrl + mũi tên trái Chỉnh con trỏ đến đầu của từ trước
Ctrl + Up Arrow Chỉnh con trỏ đến đầu của đoạn trước
Ctrl + Down Arrow Chỉnh con trỏ đến đầu của đoạn sau
Ctrl + Shift và các phím mũi tên Chọn 1 khối văn bản
Ctrl + Shift + Esc Bật Task Manager
Ctrl + Shift + N Tạo thư mục mới
Với Window Explorer
Nút tắt Mô tả
Alt + Mũi tên trái Trở lại
Alt + Mũi tên phải Đi tiếp
Alt + Mũi tên lên Đi lên 1 thư mục
Alt + Enter Mở cửa sổ thuộc tính (Properties) của vùng chọn hiện tại
Alt + Nút cách Mở menu phím tắt cho cửa sổ đang hoạt động
Alt + F4 Đóng cửa sổ hiện tại
Alt + Tab Chuyển sang cửa sổ vừa hoạt động
Alt + D Chuyển con trỏ lên thanh địa chỉ
Alt + P Hiện/Ẩn các bảng xem trước (preview)
Ctrl + N Mở cửa sổ mới
Ctrl + Cuộn chuột Thay đổi kiểm xem (lớn, nhỏ, list, chi tiêt...)
Num Lock + Nút sao(*) trên bàn phím số Hiển thị tất cả thư mục con trong thư mục đã chọn
Num Lock + Nút dấu cộng (+) trên bàn phím số Hiển thị tất cả nội dung thư mục đã chọn
Num Lock + Nút dấu trừ (-) trên bàn phím số Thu hẹp thư mục đã chọn
Login và Logout Windows 7

Phần này bạn cần ấn lần lượt từng nút một (Ví dụ: Ấn nút Win, sau đó thả ra, ấn mũi tên phải, thả ra rồi ấn enter -> Tắt máy)
Nút tắt Mô tả
Win + Mũi tên phải + Enter Tắt máy (Shutdown)
Win + Mũi tên phải + Mũi tên phải + R Khởi động lại (Restart)
Win + Mũi tên phải + Mũi tên phải + S Ngủ (Sleep)
Win + Mũi tên phải + Mũi tên phải + W Chuyển User


0 comments:

Post a Comment

Followers!

About this blog

When you're sad and have sorrow just visit me...^^

Total Pageviews

Most Viewer

About me!

My photo

hell yourlife()
{
     while(you still live)
     {
          if(you fail)
          {
               don't give up;
               try again;
          }
          else find a new challenge;
     }
     system("die");
     return hell;
}