۰۪۪۫۫●۪۫۰-SolitaryWolf--IT--Let's share together-۰۪۪۫۫●۪۫۰

The place for everyone to discuss anything that you like..specially for Information Technology... Software,Hardware,Program C,C++,C# and more...

Hôm nay rảnh post bài Circuit Maker cho những ai chưa có hay có rồi mà chưa bjk cách dùng.Cái này là 1 trong những phần mềm quen thuộc mà khoa kĩ thuật máy tính rất cần dùng...Tuy Circuit Maker ko phải là phần mềm thiết kế mạch chuyên nghiệp đc dùng hiện nay nhưng đây là 1 phần mềm cơ bản tương đối dễ sử dụng mà các thầy cô khuyên dùng.Nó sẽ là cái nền cho những phần mềm phức tạp sau như Orcad chẳng hạn..


Phần mềm Full + Mediafire direct link:
Circuit Maker Pro 6


Hướng dẫn sử dụng
Instructions


4 comments:

The іdeа οf your blog is totаllу frеsh,
Ӏ'm sure that the readers who will come across your blogs surely love your content and opinions.
Also visit my web page : shoe lifts

Hj.thanks for your comment:D

bạn j ơi bạn có thể vẽ và mô phỏng mình 1 mạch báo động dùng 2 con 555 trên circuitmaker k?
giúp dk bạn gửi vào :vipboyca@gamil.com nhé

thank bạn trước

Cái này mình mới nghiên cứu sơ sơ thôi.năm sau mới học kĩ bạn..

Post a Comment

Followers!

About this blog

When you're sad and have sorrow just visit me...^^

Total Pageviews

Most Viewer

About me!

My photo

hell yourlife()
{
     while(you still live)
     {
          if(you fail)
          {
               don't give up;
               try again;
          }
          else find a new challenge;
     }
     system("die");
     return hell;
}