۰۪۪۫۫●۪۫۰-SolitaryWolf--IT--Let's share together-۰۪۪۫۫●۪۫۰

The place for everyone to discuss anything that you like..specially for Information Technology... Software,Hardware,Program C,C++,C# and more...

Đây là 120 câu trắc nghiệm về mạng máy tính của UIT.Mình có kiểm tra lại đáp án sao cho chính xác hết mức mình có thể.Các bạn thấy câu nào sai thì cứ nói nhé


64. Trong mạng Ring, mỗi trạm của mạng được nối với vòng nhờ bộ phận:


a. Hub, Switch


b. Bridge, Router


c. Router


d. Repeater

65. Topo mạng cục bộ nào mà tất cả các trạm phân chia chung một đường truyền chính:


a. Bus


b. Ring


c. Star


d. Hybrid

66. Byte đầu tiên của một địa chỉ IP có dạng: 11011011. Vậy nó thuộc lớp nào:


a. Lớp A


b. Lớp B


c. Lớp C


d. Lớp D

67. Byte đầu tiên của một địa chỉ IP có dạng: 01000111. Vậy nó thuộc lớp nào:


a. Lớp A


b. Lớp B


c. Lớp C


d. Lớp D

68. Byte đầu tiên của một địa chỉ IP có dạng 10110111. Vậy nó thuộc lớp nào:


a. Lớp A


b. Lớp B


c. Lớp C


d. Lớp D

69. Trong các lớp A, B, C, D, E thì lớp nào dùng cho các mạng có số trạm cực lớn:


a. Lớp A


b. Lớp B


c. Lớp C


d. Lớp D

70. Trong các giao thức giao vận Internet, giao thức nào có liên kết:


a. UDP


b. TCP


c. TCP và UDP


d. Không phải các đáp án trên

71. Số nhị phân 01111100 có giá trị thập phân là:


a. 118


b. 120


c. 124


d. 126

72. Nếu lấy 1 địa chỉ lớp B để chia Subnet với Netmask là 255.255.240.0 thì có bao nhiêu Subnets có thể sử dụng được?


a. 2


b. 6


c. 16


d. 30

73. Thiết bị mạng nào dùng để nối các mạng và kiểm soát được broadcast? (trùng câu 28)


a. Hub


b. Bridge


c. Ethernet switch


d. Router

74. Địa chỉ Subnet của một IP nằm từ bit thứ 17 tới bit thứ 23. Vậy địa chỉ IP của nó thuộc lớp nào:
a. Lớp A


b. Lớp B


c. Lớp C


d. Lớp D


75. Subnet Mask nào sau đây là hợp lệ:


a. 0.255.255.255


b. 0.0.0.255


c. 255.0.0.255


d. 255.255.255.0


76. Trong địa chỉ IP, có 5 lớp A, B, C, D, E. Lớp B là lớp có dãy địa chỉ:


a. 192.0.0.0 tới 223.255.255.255


b. 240.0.0.0 tới 255.255.255.255


c. 128.0.0.0 tới 191.255.255.255


d. 224.0.0.0 tới 239.255.255.255


77. Trong địa chỉ IP, có 5 lớp tất cả : A, B, C, D, E. Lớp C là lớp có dãy địa chỉ:


a. 224.0.0.0 tới 239.255.255.255


b. 192.0.0.0 tới 223.255.255.255


c. 128.0.0.0 tới 191.255.255.255


d. 240.0.0.0 tới 255.255.255.255


78. Lớp C được phép mượn tối đa bao nhiêu bit cho Subnet :


a. 8


b. 6


c. 4


d. 2


79. Byte đầu tiên của một địa chỉ IP có dạng: 00000010. Vậy nó thuộc lớp nào:


a. Lớp A


b. Lớp B


c. Lớp C


d. Lớp D


80. Một mạng lớp C cần chia thành 9 mạng con sử dụng Subnet Mask nào sau đây :


a. 255.255.255.224


b. 255.0.0.255


c. 255.224.255.0


d. 255.255.255.240

81. Lệnh nào dưới đây được dùng để bổ sung đường truyền trong bảng định tuyến với hệ điều hành Windows:


a. Nslookup


b. Route


c. Ipconfig


d. Tracert


82. Tầng hai trong mô hình OSI tách luồng bit từ Tầng vật lý chuyển lên thành:


a. Segment


b. Frame


c. Packet


d. PSU


83. Phương pháp nào dùng để ngăn chặn các thâm nhập trái phép (theo danh sách truy nhập xác định trước) và có thể lọc bỏ các gói tin:
a. Encryption


b. Physical Protection


c. Firewall


d. Login/ password


84. Cáp xoắn đôi có mấy kiểu (loại – Category):


a. 6


b. 2


c. 3


d. 4


85. Để có một kiến trúc mạng chung tương thích giữa các mạng, năm 1984 tổ chức Tiêu chuẩn thế giới đã công bố một mô hình mạng, đó là:


a. ISO


b. DECNET


c. OSI


d. ARPANET


86. Dịch vụ nào cho phép người sử dụng từ một trạm làm việc của mình có thể đăng nhập vào một trạm ở xa qua mạng và có thể làm việc với hệ thống:


a. FTP


b. Email


c. Telnet


d. WWW


87. Dịch vụ nào cho phép chuyển các file từ trạm này sang trạm khác, bất kể yếu tố địa lý hay hệ điều hành sử dụng:


a. FTP


b. Telnet


c. Email


d. WWW


88. Phương thức nào mà trong đó cả hai bên đều có thể đồng thời gửi dữ liệu đi:


a. Simplex


b. Half - duplex


c. Full - duplex


d. Phương thức khác


89. Địa chỉ Subnet của một IP nằm từ bit thứ 9 tới bit thứ 23. Vậy địa chỉ IP của nó thuộc lớp nào:
a. Lớp A


b. Lớp C


c. Lớp B


d. Lớp D


90. Cáp sợi quang (Fiber Optic) thường được sử dụng để:


a. Thay thế cáp UTP vì nó rẻ hơn


b. Vượt qua giới hạn về khoảng cách


c. Kết nối PC đến các hộp nối trên tường


d. Liên kết các vị trí ở xa bằng việc sử dụng một kết nối WAN


91. Điều gì là đúng đối với các giao thức dạng connectionless (không kết nối)?


a. Hoạt động chậm hơn các giao thức dạng connection-oriented


b. Các gói dữ liệu có phần header phức tạp hơn so với giao thức dạng connection-oriented


c. Cung cấp một dịch vụ phân phát dữ liệu không đáng tin cậy


d. Nút gửi phải truyền lại những dữ liệu đã bị mất trên đường truyền.


92. Hãy chỉ ra địa chỉ IP của host không hợp lệ với Subnet Mask = 255.255.255.224
a. 222.81.22.104


b. 222.88.65.135


c. 222.81.56.130


d. 222.81.55.128 (224 = 111000002, mượn 3 bit, bước nhảy là 25 = 32, các địa chỉ mạng lần lượt là: 0, 32, 64, 96, 128, 160)


93. Chương trình Telnet cho phép:


a. Người sử dụng từ xa có thể chạy các chương trình ở trên host


b. Gọi một cuộc điện thoại liên quốc gia


c. Hiển thị danh sách các tập tin và thư mục


d. Theo dõi toàn bộ hoạt động của mạng


94. Có một mạng sử dụng địa chỉ Class B, bạn muốn chia mạng con với mỗi Subnet có tối đa là 500 host, như vậy phải dùng Subnet Mask:


a. 11111111.11111111.11111110.00000000


b. 11111111.11111111.11111111.00000000


c. 11111111.11111111.11111100.00000000


d. 11111111.11111111.11111111.11000000


95. Một nút mạng có thông số về địa chỉ IP như sau: 194.12.2.179/255.255.255.240. Xác định số hiệu của Subnet mà host này thuộc vào và host number của nút mạng: a. Subnet 11110000, host number 179


b. Subnet 010101012, hostnumber 12


c. Subnet 101100002, host number 3


d. Subnet 111100002, host number 11


96. Một network có địa chỉ thuộc Class B và sử dụng Subnet Mask là 255.255.252.0, như vậy có thể chia thành bao nhiêu Subnet? 252 = 111111002
a. 16


b. 32


c. 64


d. 128


97. Một network có địa chỉ thuộc Class C và sử dụng Subnet Mask là 255.255.255.252. Hỏi có bao nhiêu host trên một Subnet?


a. Subnet Mask không hợp lệ


b. 2


c. 4


d. 6


98. Chức năng chính của tầng Presentation là:


a. Sửa lỗi


b. Chuyển dữ liệu sang khuôn dạng phù hợp


c. Đánh số thứ tự các gói dữ liệu.


d. Kiểm soát luồng dữ liệu


99. Cho một host có địa chỉ IP là 217.65.82.153, Subnet Mask là 255.255.255.248. Hãy chỉ ra nút mạng thuộc cùng Subnet với nút này:
 a. 217.65.82.156


b. 217.65.82.151


c. 217.65.82.152


d. 217.65.82.160


100. Một mạng lớp B cần chia thành 9 mạng con, phải sử dụng Subnet Mask:


a. 255.255.224.0


b. 255.0.0.255


c. 255.255.240.0


d. 255.255.255.224


101. Một mạng lớp C cần chia thành 5 mạng con, sử dụng Subnet Mask nào sau đây: a. 255.255.224.0


b. 255.0.0.224


c. 255.224.255.0


d. 255.255.255.224


102. Một mạng lớp C cần chia thành 2 mạng con, sử dụng Subnet Mask nào sau đây:


a. 255.255.224.0


b. 255.0.0.255


c. 255.255.255.192


d. 255.255.255.224


103. Một mạng con lớp A cần chứa tối thiểu 255 host, sử dụng Subnet Mask nào sau đây:
a. 255.255.254.0


b. 255.0.0.255


c. 255.255.255.240


d. 255.255.255.192


104. Một mạng con lớp C cần chứa tối thiểu 15 host, sử dụng Subnet Mask nào sau đây:


a. 255.255.255.224


b. 255.0.0.255


c. 255.255.255.240


d. 255.255.255.248


105. Địa chỉ nào sau đây là địa chỉ mạng con của host 172.16.25.14/30


a. 172.16.25.4


b. 172.16.25.12


c. 172.16.25.8


d. 172.16.25.16


106. Địa chỉ nào sau đây là địa chỉ mạng con của host 172.16.55.255/20


a. 172.16.55.0


b. 172.16.55.128


c. 172.16.32.0


d. 172.16.48.0


107. Địa chỉ nào sau đây là địa chỉ quảng bá của mạng 192.168.25.128/27


a. 192.168.25.255


b. 192.168.25.128


c. 192.168.25.159


d. 192.168.25.100


108. Địa chỉ nào sau đây là địa chỉ quảng bá của mạng 192.168.25.128/28


a. 192.168.25.255


b. 192.168.25.141


c. 192.168.25.180


d. 192.168.25.143


109. FTP tương ứng với tầng nào của mô hình OSI?


a. Layer 4


b. Layer 5


c. Layer 6


d. Layer 7


110. Một mạng con lớp A mượn 5 bit để chia Subnet thì Subnet Mask sẽ là:


a. 255.255.255.248


b. 255.248.255.255


c. 255.248.255.0


d. 255.248.0.0


111. Một mạng con lớp A mượn 19 bit để chia Subnet thì Subnet Mask sẽ là:


a. 255.255.248.0


b. 255.255.255.1


c. 255.255.255.224


d. 255.248.0.0


112. Một mạng con lớp A mượn 22 bit để chia Subnet thì Subnet Mask sẽ là:


a. 255.255.254.0


b. 255.255.252.252


c. 255.255.255.240


d. 255.255.255.252


113. Để kết nối máy tính và Switch với nhau ta có thể dùng:


a. Cáp chéo (Cross – Cable)


b. Cáp thẳng (Straight Cable)


c. Rollover Cable


d. Tất cả đều sai


114. Trong số các cặp giao thức và dịch vụ sau, cặp nào là sai?


a. SMTP: TCP Port 25


b. FTP: TCP Port 21


c. HTTP: TCP Port 80


d. TFTP: TCP Port 69


115. Cho địa chỉ IP 192.168.25.91/26, Subnet Mask sẽ là:


a. 255.255.255.128


b. 255.255.255.192


c. 255.255.255.224


d. 255.224.255.240


116. Cho địa chỉ IP 192.168.25.91/26, số mạng con và số host tối đa của mỗi mạng con sẽ là: a. 62 và 4


b. 4 và 62


c. 4 và 64


d. 64 và 4


117. Cho địa chỉ IP 192.168.25.91/26, địa chỉ mạng con thứ nhì sẽ là:


a. 192.168.25.0


b. 192.168.25.16


c. 192.168.25.32


d. 192.168.25.64


118. Cho địa chỉ IP 192.168.25.91/26, địa chỉ IP thuộc mạng con thứ nhất sẽ là:


a. 192.168.25.1 – 192.168.25.14


b. 192.168.25.1 – 192.168.25.30


c. 192.168.25.1 – 192.168.25.62


d. 192.168.25.1 – 192.168.25.126


119. Để kết nối máy tính và Router với nhau ta có thể dùng:


a. Cáp chéo (Cross - Cable)


b. Cáp thẳng (Straight Cable)


c. Rollover Cable


d. Tất cả đều sai


120. Để kết nối Router với Router ta dùng:


a. Cáp chéo (Cross - Cable)


b. Cáp thẳng (Straight Cable)


c. Rollover Cable


d. Tất cả đều sai


 
Followers!

About this blog

When you're sad and have sorrow just visit me...^^

Total Pageviews

Most Viewer